วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1.ชื่อและสถานที่ตั้งหน่วยงาน
หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 หมู่. 1 ถ.ราชบุรี-ผาปก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี
2.ปรัชญาวิสัยทัศน์ปรัชญา..........................................................................................................................................................วิสัยทัศน์ กรมการปกครองมุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน โดยบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้สังคมร่มเย็นเป็นสุข สมานฉันท์ สงบเรียบร้อย และมั่นคงภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. อำนาจหน้าที่หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง มีอำนาจหน้าที่ดังนี้1.การแจ้งย้ายออก2.การทำบัตรประจำตัวประชาชน3.การแจ้งเกิด การแจ้งตาย4.การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม5.การจดทะเบียนสมรส
4 จำนวนบุคลากรบุคลากรในหน่วยงาน ที่ว่าการอำเถอสวนผึ้ง ประกอบไปด้วย1. นายสมบูรณ์ ศิริเวช ตำแหน่ง นายอำเภอสวนผึ้ง2. นายสาวิตร เจียมจิระพร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.7)หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง3. นายธีรเดช โปสพันธุ์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.7) หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง4. นางสุวภี รักวนัส ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 5)5. นายอรรถพล พันธุศาสตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.7) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร6. นางสาวสิรวีร์ โพธิ์รัศมี ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 5)

แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว
เขากระโจม

แก่งส้มแมว

โป่งยุบ

ฟาร์มกล้วยไม้-ลันดา

ธารน้ำร้อนบอคลึง

น้ำตกเก้าโจร

ไร่อุษาวดี(สวนกุหลาบ)

อุทยานธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์ภโวทัย